Weten

Het portfolio, ook voor de onderbouw!

Het portfolio kan leerlingen helpen om te reflecteren op hun eigen werk. Maar hoe bouw je het werken met portfolio op vanaf de kleutergroepen?

Weten

Wat toetst het Cito?

Ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en volgen is belangrijk. Vele toetsen en instrumenten zijn met dit doel op de markt gebracht. Ogo heeft haar eigen instrument om de ontwikkeling van kinderen te observeren, registeren en evalueren: Horeb.

Weten

De leesattitude van jongens

Uit onderzoek blijkt dat jongens een minder positieve leesattitude dan meisjes hebben en om die reden een achterstand in het leesonderwijs. Tamis wil met haar stageonderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leesattitude van jongens.

Weten

Reken-wiskunde wiskundeactiviteiten. Een kijkje in de praktijk van pabostudenten

Op Pabo Almere komen studenten veelal voor het eerst in aanraking met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hilde Amse laat zien hoe ze studenten leert reken-wiskundeactiviteiten functioneel te verbinden aan spelactiviteiten van jonge kinderen.

Weten

Ontwikkelingsgericht coachen en begeleiden van leerkrachten

In het ontwikkelplan van de Gelderlandschool in Den Haag is opgenomen dat de bouwcoördinatoren, de VVE-coördinator en de OGO-coach de leerkrachten coachen op de werkvloer, door middel van klasconsultaties. Maar hoe geef je dat vorm?

Weten

Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst

Twintig jaar geleden werkte een groepje idealistische onderwijspedagogen aan de vraag hoe het onderwijs aan jonge kinderen sterker zou kunnen worden. Het werd een vruchtbare samenwerking, want daaruit werd Basisontwikkeling geboren.

Weten

Boeksignalering

Weten

Opleiden in de school. Studenten ontwerpen een Sintthema

Hoe ziet het ‘Opleiden in de school’ er nu uit? Sanne van der Linden, middenbouwcoach en opleider in de school op de Willibrordschool, laat zien hoe ze vanuit onderzoeksvragen van studenten met hen aan de slag gaat.

Weten

Dwaze piet. Het schrijven van doeteksten

Hermien Alderliesten, leerkracht van groep 4, merkt dat zij steeds meer delen uit de taal-leesmethode gaat vervangen voor thematische activiteiten. Zij laat aan de hand van het Sintthema zien hoe ze met de kinderen doeteksten schrijft.

Weten

Dinosaurussen Een jongensthema?

Op Interconfessionele basisschool Octant zeuren de jongens van groep 1-2 al tijden om een dinosaurusthema. De leerkrachten van deze groep hebben hun twijfels of zo’n thema ook voor de meisjes in de groep genoeg kansen biedt tot ontwikkeling.

Weten

Spetters. Echte ervaringen als startpunt voor onderzoek

Levensechte ervaringen van leerlingen roepen vragen op en kunnen het startpunt zijn van onderzoek. Aan de leerkracht de taak om deze vragen helder geformuleerd te krijgen en de leerling te ondersteunen in het doen van onderzoek.

Weten

Onderzoekend en betekenisvol leren in midden- en bovenbouw

Na de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw zijn vele scholen eraan toe, om de lijn van Ontwikkelingsgericht Onderwijs door te trekken naar midden- en bovenbouw. Maar hoe ziet dat er dan uit?

Weten

Onzin over OGO

Taalspecialist Kees, onderzoeker Ineke, bovenschools manager Jan en inspecteur Arie stellen; met Ontwikkelingsgericht Onderwijs kom je er niet! De AVI’s te laag, de woordenschat te gering, de uitval te groot en waar is het ‘beredeneerd aanbod' binnen

Weten

Omgaan met verschillen. Verslag van een rondetafelgesprek

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs gaan we uit van de ontwikkelbaarheid en onderwijsbaarheid van alle kinderen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe gaan scholen om met verschillende leerlingen? Welke mogelijkheden zien zij en welke grenzen zijn er?

Weten

De krant. Een sociaal-culturele praktijk voor onderzoekend leren

Esther Woltz is dit jaar met de groep mee gegaan van groep 4 naar groep 5. Ze vraagt zich af hoe ze het onderzoek van kinderen kan begeleiden. Middenbouwcoach Sanne van der Linden ondersteunt Esther met het vormgeven van een sociaal-culturele praktijk.

Weten

De drie H’s. Onderzoek naar de waarde van echte materialen in spelactiviteiten

Marjan van Baekel-Kan heeft onderzoek gedaan naar de vraag: Dragen echte materialen in de spelactiviteit meer bij aan de spelontwikkeling van jonge kinderen dan namaakmaterialen? Op de Startblokkendag presenteerde zij haar onderzoeksresultaten.

Weten

Over wat OGO ons brengt…

In dit artikel beschrijft Mariëlle Poland evaluatieonderzoek naar taal en onderzoek naar leerresultaten bij rekenen-wiskunde. Het zal duidelijk worden dat OGO een positieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen.

Weten

Meer doen met minder. Lees-schrijfactiviteiten met een wekelijkse tekst in groep 3-4

Bij het werken met de wekelijkse leestekst plant Margreet lees-schrijfactiviteiten waarbij de vier onderdelen motivatie, leesbegrip, techniek en woordenschat zijn geïntegreerd.

Weten

Meer smaak in de kinderopvang?! Startblokken in het Landelijk Curriculum Kinderopvang

In het ontwerp van het Landelijk Curriculum Kinderopvang worden twee grote praktijkvelden uitgewerkt: leren in verzorgingssituaties en speelleersituaties. Beide praktijkvelden worden pedagogisch ingevuld.

Weten

Boeksignalering

Weten

Buiten leren. Leren in en van de natuur

De laatste tijd besteden verschillende media aandacht aan het leren in en van de natuur. Buiten leren is van belang voor alle kinderen. Maar hoe kan dat er dan uitzien?

Weten

Tweedaagse Winterschool 2008

Op 25 en 26 januari jl. hield De Activiteit een tweedaagse Winterschool voor leerkrachten, nascholers en andere geïnteresseerden. De ruim 40 deelnemers kregen een gevarieerd programma aangeboden. Hanneke Verkleij doet verslag van de lezingen.

Weten

“Zeg eens aaahhh…” Startblokken in de peuterspeelzaal

Startblokken beoogt de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen optimaal te ondersteunen en stimuleren. De auteur laat zien hoe leidsters een betekenisvol aanbod ontwerpen, werken aan een pedagogische basis en spelactiviteiten begeleiden en observeren

Weten

Versterk de Voor- en Vroegschool

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat ongeveer acht jaar en dan is balans opmaken niet verkeerd. Uit kleinschalige onderzoeken in eigen land kwam de VVE al eerder redelijk positief uit de bus.

Weten

Beginnen met OGO: lezen en schrijven in pannenkoekenrestaurant. Lekker

Yvette ten Barge, leerkracht van groep 3, beschrijft hoe ze binnen het spel in het pannenkoekenrestaurant steeds meer kansen ziet om het lezen en schrijven functioneel aan het spel te verbinden.

Weten

De Inspectie en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In het verleden was de Inspectie van het Onderwijs niet altijd tevreden over OGO-scholen. De leerkrachten van die scholen gaven aan dat de inspecteurs naar de verkeerde zaken keken en bijvoorbeeld Horeb als observatie- en registratiesysteem niet erkenden

Weten

Speel je mee? Het werken met een spelscript

Een veel gehoord probleem is dat het spel in de loop van een thema bij sommige kinderen stagneert. Welke rol speel je als leerkracht hierin? Hoe geef je spel een goede impuls? De auteur laat zien dat het werken met een spelscript een goed middel kan zijn.

Weten

De TVAT: een alternatief voor de Cito-woordenschattoets voor kleuters

Sommige kinderen halen lagere scores op de Cito-woordenschattoets dan je vanuit observaties zou verwachten. Dit frustreert menig leerkracht. Renata Adan-Dirks heeft daartoe een alternatief ontwikkeld dat wel een reëel beeld geeft van de taalontwikkeling.

Weten

Werken met de digitale Horeb

Een aantal enthousiaste scholen is meteen aan de slag gegaan met de nieuwe digitale Horeb. Ester van Oers beschrijft hoe ze als begeleider vanuit De Activiteit op een school de leerkrachten van de groepen 1-2 wegwijs heeft gemaakt met de digitale Horeb.

Weten

De Vreedzame School. Een opstap naar meer betekenisvol leren

Deze Daltonschool gebruikt De Vreedzame School als steun in de rug om burgerschapsdoelen te bereiken. Wil Eiting interviewt Joke Nooder. Zij laat zien dat zij door dit programma met de kinderen allerlei activiteiten onderneemt in en voor de buurt.

Weten

Het stripverhaal: een originele manier van verslagleggen

Femke Baartman, leerkracht van groep 8 op basisschool De Achthoek, laat zien hoe je op een originele manier een thema kunt vastleggen. Naast het stripverhaal geeft ze een verdere uitleg van de gebeurtenissen binnen het thema en haar rol hierin.

Weten

Boeksignalering

Weten

Burgerschap leer je door te doen

Burgerschapsvorming beoogt een betere samenleving door meer betrokkenheid en integratie. Maar hoe bereik je dat? Barbara Nellestijn laat aan de hand van een aantal kernconcepten zien wat ontwikkelingsgericht burgerschap in de praktijk inhoudt.

Weten

Burgerschapsvorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In het artikel bespreken de auteurs de achtergronden van de recente aandacht voor burgerschapsvorming en laten zij zien dat het voor ontwikkelingsgerichte scholen al veel langer vanzelfsprekend is om met burgerschapsvorming bezig te zijn.

Weten

Kiezen voor een school of onderwijssoort

Het was een aantal jaren geleden, wij moesten voor onze dochter een keuze maken voor een basisschool. Dat was niet makkelijk. In onze buurt stonden scholen die werkten volgens de visie van Ogo, Daltononderwijs, Montessori-onderwijs, Jenaplan.

Weten

EECERA 2007: verkenning van Vygotskij’s gedachtegoed

Onder de titel Exploring Vygotsky’s Ideas: Crossing Borders kwamen meer dan 750 ontwikkelaars, onderzoekers, opleiders en nascholers uit zo’n 50 landen bijeen om nieuws uit te wisselen op het terrein van opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.