Weten

Lezen, lezen, lezen. Speerpunten uit het onderzoek van Adriana Bus

Adriana Bus, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden doet al vele jaren onderzoek naar het leesproces van kinderen. Wat betekent haar werk voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

Weten

OGO-leerkracht worden in de pietenwerkplaats. De OGO-aanmoedigingsprijs 2009

Tijdens de OGO-conferentie op 4 maart jl. is de OGOaanmoedigingsprijs toegekend aan Nicole Steeghs, student aan pabo De Kempel in Helmond. Zij deed haar eindstage in groep 3 van een OGO-school in Oirlo.

Weten

Hoe betrekken we ouders bij het onderwijs?

School en ouders zijn elkaars partners in het bevorderen van de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen. Samenspraak en samenwerking tussen beide partijen zijn daarom belangrijk.

Weten

Het themaspel. Een belangrijke impuls voor spelontwikkeling en woordenschatuitbreiding

Om nog meer aan te sluiten op de spelontwikkeling en woordenschatuitbreiding van kinderen zijn de leerkrachten van de P.J. Troelstraschool, onder leiding van spelbegeleider Geri Arentsen, gestart met het themaspel.

Weten

Taal, toneel en kunst. Kijken naar kunst en dan: spelen maar!

TET-lessen (Taal en Toneel) zijn spel-, kunst- en taallessen in één. Door te kijken naar kunst, hierover uit te wisselen en naar aanleiding daarvan (eigen) verhalen te spelen, ontwikkelen kinderen zowel spel-, taal- als sociale vaardigheden.

Weten

Waar gaan jouw ogen naar toe? Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Hoe ontwikkel je kunstzinnige vorming bij leerlingen? Lieke Roof beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden drie punten die daarbij van belang zijn.

Weten

Het Ontwikkelingsvolgmodel. Géén volgsysteem voor OGO

Het Seminarium voor Orthopedagogiek ontwikkelde het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) voor kinderen van nul tot dertien jaar. Dit volgsysteem is niet gebaseerd op toetsing, maar op observaties door de leidster of leerkracht in dagelijkse situaties.

Weten

OGO-prijs 2009

Wie heeft de OGO-prijs 2009 gewonnen? Op de OGOconferentie in maart werd de OGO-prijs voor het eerst uitgereikt. Frea Janssen-Vos, voorzitter van de jury, licht de keuze van de winnaars toe.

Weten

Van een voorgestructureerde leesmethode naar samen activiteiten structureren

De OGO-prijs 2009 is uitgereikt aan Loes Hesen en Lea Thijssen, beide leerkracht van een groep 2-3 van de Doolgaardschool in Horst. De jury noemt de overwegingen voor de toekenning van de prijs.

Weten

Kleuters en ICT? Het digitale kleuterdagboek

Lydia van Haren en Nathalie Veenbrink hebben een digitaal dagboek gemaakt voor toekomstige kleuters. Het onderwerp is: ‘wat doen wij op school?’. In onderstaand artikel vertellen zij hoe zij een en ander hebben aangepakt.

Weten

Groeien doe je samen

In de reeks ‘Omgaan met verschillen’ laat Bea Pompert zien hoe je gebruik kunt maken van de vijf didactische impulsen om tegemoet te komen aan individuele leerbehoeften van kinderen. Zij beschrijft daarbij voorbeelden uit een groep 5-6.

Weten

Ik speur naar geheimen. Leren presenteren in groep 3-4

Leren presenteren is voor alle kinderen belangrijk. Maar hoe pak je dat aan met kinderen van groep 3-4? Katja Vonk beschrijft aan de hand van het thema ‘Geheimen’ welke activiteiten ze hiervoor ondernomen heeft.

Weten

Jippie jee, verhuis je mee?! Een thema met onderzoek in de bovenbouw

In het thema ‘Jippie jee, verhuis je mee?!’ brengt Valeska van den Bunt, de kinderen in aanraking met verschillende vormen van onderzoek, zoals bronnen- en veldonderzoek. Ze ontwerpt met de kinderen echter nog veel meer activiteiten in dit thema.

Weten

Samen zingt ieder zijn eigen lied. Verslag van de OGO-conferentie 2009

Op 4 maart jongstleden vierde de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs haar (ruim) tienjarig bestaan met een grote OGO-conferentie in Ede. Eva Kaptein geeft een impressie van deze dag.

Weten

Hoe word ik een topsporter? De inzet van leerlijnen in groep 5-6

Lorien de Koning laat aan de hand van het thema ‘Hoe word ik een topsporter?’ zien hoe zij binnen haar groep bestaande leerlijnen inzet om activiteiten van leerlingen te verdiepen en zo samen met leerlingen een canon opbouwt.

Weten

Wat doen we met de canon?

De canon van Nederland als verplichte lesstof? De discussie rond de canon laait weer op. Hoe kijken we binnen OGO aan tegen de inhoud van de canon en de uitwerking ervan in leerlijnen?

Weten

Taalachterstanden in OGO?

Het grootste probleem dat uit onderzoek naar taalachterstanden naar voren komt is de geringe Nederlandse woordenschat van NT2-leerlingen ten opzichte van NT1-leerlingen.

Weten

Mijn advies: vwo. Kinderen voeren hun eigen adviesgesprek

Op basisschool ABBS De Zuiderzee vinden de leerkrachten het belangrijk dat kinderen hun eigen mogelijkheden in beeld krijgen en daarover verstandig kunnen communiceren met anderen. Dat blijkt uit het voorbereiden van het adviesgesprek voor het VO.

Weten

Met OGO vooruit. Onderzoek naar (hoog)begaafdheid en OGO

Trudy Honingh heeft samen met Anke M. Klein onderzoek gedaan naar de vraag of Ontwikkelingsgericht Onderwijs een positieve invloed heeft op het welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen. Ze onderzochten wat leerlingen van het OGO-concept vonden.

Weten

Ontwikkelingsgericht w erken aan spelling in het SBO

Gerri Koster, intern begeleider op SBO De Wissel in Houten, beschrijft hoe middenbouwleerkrachten bij haar op school spelling verbinden aan het thema ‘De boerderij’. Ze onderzoekt tijdens dit thema de resultaten van OGO op de spellingvaardigheid.

Weten

Van betekenisvolle vragen naar nieuwe kennis. Hoe het thema echt van de kinderen is

Merel Kramer is leerkracht van groep 6 van CBS De Loopplank. Zij merkt hoe belangrijk het is dat de vragen van de kinderen laten zien wat hen echt bezighoudt. De vragen geeft ze samen met de leerlingen een plek op de vragenwand.

Weten

OGO-perspectief voor (hoog)begaafde leerlingen

In dit artikel laten de auteurs zien wat OGO kan betekenen voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

Weten

Boeksignalering

Weten

Waarover lachen we met elkaar? Het gebruik van ICT om sociale competentie in groep 3-4 te vergroten

Vanaf januari 2008 werken vier leerkrachten van groep 3 en 4 aan de pilot Onze Klas Mijn Wereld. Ze combineren activiteiten op het gebied van sociale competentie met het gebruik van ICT. Dat blijkt een succesvolle formule.

Weten

Juf, hoe schrijf je hangbuikzwijn? Spelling in het speciaal basisonderwijs

Op SBO De Wissel in Houten werken de leerkrachten de laatste jaren ontwikkelingsgericht met als insteek wereldoriëntatie en taal. Toch wordt spelling nog veelal uit de methode gegeven.

Weten

Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling Didactiek en alternatieve toetsing

Mariëlle Poland laat zien welke alternatieve toetsingsmogelijkheden er zijn. Ook kijkt ze naar de resultaten van onderzoek naar woordenschatonderwijs in enkele kleutergroepen en de consequenties hiervan voor de woordenschatdidactiek.

Weten

Als ik bij mijn vader achterop zit… Woordenschatonderwijs in de praktijk

In activiteiten met een spelkarakter begeven de kinderen zich in een situatie waarin zij een rol aannemen en hun gedrag daarin gaan reguleren. Daarvoor hebben zij taal nodig. Taal die hen helpt inhoud te geven aan de rol en de bijbehorende rollendialogen.

Weten

OGO-conferentie 2009

Ontwikkelingsgericht Onderwijs heeft zich geworteld inonze scholen. Dat blijkt wel uit het feit dat de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs inmiddels ruim tien jaar bestaat. En dat vieren we! Met een grote conferentie op 4 maart jongstleden.

Weten

Boeksignalering

Weten

Ouders tussen de pannen

De overheid stimuleert een grotere betrokkenheid van ouders bij de scholen. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn bijvoorbeeld met de vorig jaar ingestelde Wet op de Medezeggenschap voor ouders daadwerkelijk toegenomen.

Weten

In de ‘verzuip’ met OGO

Tina van der Linden is een kleuterleerkracht die start met Ontwikkelingsgericht Onderwijs in haar groep. Tijdens haar zoektocht om een dierenthema in goede banen te leiden verbaast het haar telkens weer hoeveel kinderen al kunnen en weten.

Weten

Learning apart together. Een LIO -stage op een OGO -school

Hans Bakker, docent onderwijskunde en pedagogiek, laat zien hoe hij studenten voorbereidt op een LIO-stage op een OGO-school. Daarnaast rapporteert Chiel van der Veen, net afgestudeerde pabo-student, over zijn eindstage in groep 5 op de Avonturijn.

Weten

Onderzoek naar het portfolio als evaluatiemethode

In het onderzoek heeft Sandra de Koster onder meer met drie leerkrachten gesproken over hun ervaringen met het portfolio. Opbrengsten en knelpunten van de portfoliomethode kwamen aan de orde.

Weten

Opvoeden, een kwestie van respect. Een cursus voor ouders

Ouders zitten vaak met opvoedingsvragen die ze niet direct aan iemand kunnen voorleggen. De school kan de plek bij uitstek zijn om ouders bij hun opvoeding te ondersteunen.

Weten

Elke klas een wereld van verschillen

In elke schoolklas worden leerkrachten geconfronteerd met verschillen tussen kinderen. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd wel zo blijven. Om welke verschillen gaat het en welk type onderwijs maakt het mogelijk hiermee rekening te houden?

Weten

Ik ben speciaal. Leerlingen in groep 5-6 werken aan hun portfolio

Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen werken vanaf groep 1-2 met een portfolio. In de bovenbouw van deze school bestaat het portfolio uit vijf onderdelen: ik, themawerk, lezen, teksten en rekenen.